Op donderdag 14 december 2017 hield Avanti haar jaarlijkse algemene ledenvergadering in het clubhuis van Avanti aan de Raadhuislaan 45.
Agenda

1. Opening en mededelingen
2. vaststellen notulen ALV 10 december 2016
3. Jaarverslagen seizoen 2016-2017
a) Jaarverslag seizoen 2016-2017
b) Financieel jaarverslag en verslag kascommissie
4. Bestuurssamenstelling, benoemingen – geen
Aftredend en herkiesbaar Henriette van der Ploeg
5. Begroting seizoen 2017-2018 en contributieverhoging per 1-1-2018
6. Portretrecht
7. Rondvraag
8. Informeel gedeelte

Namens het bestuur van Avanti, voorzitter Joop Mooij