Algemene Ledenvergadering Avanti (ALV)

Op 9 december 2021 is de algemene ledenvergadering (ALV) van Avanti gepland. Vanwege coronamaatregelen zal de vergadering dit jaar niet in het clubhuis, maar online plaatsvinden. Alle leden en ouders/verzorgers van minderjarige kinderen hebben per e-mail bericht hiervan ontvangen. Zij kunnen bij het secretariaat een link aanvragen om deel te nemen. Het bestuur en leiding krijgt de link toegestuurd.

We verwachten dat we net als vorig jaar op deze manier invulling kunnen geven aan de algemene vergadering.

Agenda van de vergadering:

 1. Opening en mededelingen
 2. vaststellen notulen vorige ALV 10 december 2020
 3. Jaarverslagen seizoen 2020-2021
  • DEEL 1 Jaarverslag secretaris (verslag wordt toegevoegd);
  • DEEL 2 Financieel jaarverslag en verslag kascommissie (verslag wordt uitgereikt op vergadering/toegestuurd op aanvraag);
  • Decharge van de ledenvergadering aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
 4. Bestuurssamenstelling, benoemingen:
  • Aftredend Hans de Jong, niet herkiesbaar;
  • Aftredend Caroline Meershoek, niet herkiesbaar;
  • Te benoemen Lotte Elfrink, penningmeester;
  • Te benoemen Mariska Bruggeling, bestuurslid.
 5. Begroting seizoen 2021-2022 en contributieverhoging 1-1-2022
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

U kunt hier het Jaarverslag deel 1 downloaden.