Algemene Ledenvergadering Avanti (ALV)

Op 10 december 2020 is de algemene ledenvergadering (ALV) van Avanti gepland. Vanwege coronamaatregelen zal de vergadering dit jaar niet in het clubhuis maar online plaatsvinden. Alle leden en ouders/verzorgers van minderjarige kinderen kunnen bij het secretariaat een link aanvragen om deel te nemen. Het bestuur en leiding krijgt de link automatisch toegestuurd.

We verwachten dat we op deze manier invulling kunnen geven aan de algemene vergadering, met elkaar kunnen spreken en de nodige besluiten kunnen nemen.

Agenda van de vergadering:

 1. Opening en mededelingen
 2. vaststellen notulen vorige ALV 11 december 2019
 3. vaststellen (ontwerp) statuten en huishoudelijk reglement
 4. Jaarverslagen seizoen 2019-2020
  • DEEL 1 Jaarverslag secretaris (verslag wordt toegevoegd)
  • DEEL 2 Financieel jaarverslag en verslag kascommissie (verslag wordt uitgereikt op vergadering/toegestuurd op aanvraag)
  • Decharge van de ledenvergadering aan het bestuur voor het gevoerde beleid
 5. Bestuurssamenstelling, benoemingen,  aftredend is Agnes Oudshoorn,  zij is herkiesbaar
 6. Begroting seizoen 2020-2021 en contributieverhoging 1-1-2021
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

U kunt hier het Jaarverslag deel 1 downloaden: jaarverslag 19-20 DEEL 1

Het ontwerp van de statuten en het huishoudelijk reglement zijn hieronder te lezen:

Statuten ontwerp 1 november 2020

Huishoudelijk reglement ontwerp 1 november 2020